Zmluvy

Záznamy: Zmluvy - zverejnenie podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Zobrazené 1 - 100 z 256 zázamov | 1 2 3
Označenie zmluvy Dátum Partner Popis Dokument
Kúpna zmluva 27.03.2018 Ľubomír Bennár, Ing. Júlia Bennárová, rod. Paľuchová O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Kúpna zmluva 20.03.2018 Nikolas Lakatoš O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva o dielo 27.02.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra "Hájske - ČOV kanalizácia" č. 1-PROJ/2018
Zmluva o dielo 27.02.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra "Hájske - ČOV kanalizácia" č. 2-PROJ/2018
Zmluva 19.02.2018 Bc. Mária Lukáčová O dobrovoľnej činnosti
Zmluva 15.02.2018 Exprestech, s.r.o. Vinohrady nad Váhom O prenájme časti budovy za účelom umiestnenia telekomunikačných zariadení
Príkazná zmluva 08.02.2018 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS PZ č. NR/02/2017/EL
Príkazná zmluva 08.02.2018 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS PZ č. NR/02/2017/PL
Mandátna zmluva 24.01.2018 VOLUMA Sk, s.r.o. Šenkvice Zníženie energetickej náročnosti KD v obci Hájske
Mandátna zmluva 19.01.2018 VOLUMA Sk, s.r.o. Šenkvice MŠ a OcÚ Hájske, zníženie energetickej náročnosti
Kúpna zmluva 17.01.2018 Mgr. Marián Kadlečík O prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Zmluva 01.01.2018 Jozef Šípka, Pusté Sady O oprave a úprave verejného osvetlenia
Zmluva 31.12.2017 Poľovnícke združenie Jarč Hájske O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 1/2018
Zmluva 31.12.2017 O.Z. Hájčatá O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 6/2018
Zmluva 31.12.2017 Slovenská jednota dôchodcov O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 7/2018
Zmluva 31.12.2017 Folklórna skupina Kepeždanka O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 3/2018
Zmluva 31.12.2017 TJ ŠK Hájske O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 4/2018
Zmluva 31.12.2017 Slovenský zväz záhradkárov O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske číslo 5/2018
Zmluva 29.12.2017 OATJK Šaľa - JUDr. Ľudovít Marinčák Zmluva o reklame
Darovacia zmluva 28.11.2017 Pierott, n.o. Prešov O peňažnom dare
Zmluva 24.11.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra O dodávke vody z verejného vodovodu ...
Zmluva 10.11.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava O pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva 06.11.2017 Ing. Dagmar Horáková - audítor O poskytovaní audítorských služieb
Zmluva 18.10.2017 Obchodná akadémia, Nitra O vykonávaní odbornej praxe žiakov
Darovacia zmluva 10.10.2017 Blanka Ruttkayová Darovacia zmluva
Zmluva 03.10.2017 Ing. Dagmar Horáková - audítor O poskytovaní audítorských služieb
Zmluva 82/004/17 08.09.2017 Prima Banka Zmluva o termínovanom úvere
Zmluva 30.08.2017 Základná umelecká škola Močenok O nájme nebytových priestorov
Zmluva 25.08.2017 Pannon Guard International, s.r.o., Šaľa Zmluva o poskytovaní strážnej služby PAN-S-11/2017
Príkazná zmluva 23.08.2017 Ján Gombalík PZ obec Hájske - Ján Gombalík
Kúpna zmluva 23.08.2017 Ján a Jozef Lipovský Kúpna zmluva
Príkazná zmluva 23.08.2017 Gabriela Švihoríková PZ obec Hájske - Gabriela Švihoríková
Zmluva 27.07.2017 Rafix, s.r.o. Bratislava Zmluva o dielo
Zmluva 04.07.2017 Prima banka, a.s. Zmluva o kontokorentnom úvere
Zmluva 03.07.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Zmluva o spolupráci
Zmluva 23.06.2017 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva č.256/2017 o poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva 06.06.2017 Nitriansky samosprávny kraj O poskytovaní dotácií na podporu kultúry
Zmluva 29.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Nájomná zmluva - pozemok
Zmluva 24.05.2017 Robert Javor - REJKNET Zmluva o dielo č. 004/2017
Zmluva 16.05.2017 ZVOS, a.s. Nitra Zmluva č. 31042/2017
Kúpna zmluva 09.05.2017 Jaroslav Tóth, Anna Tóthová r. Lenčešová Kúpna zmluva
Dohoda 03.05.2017 ÚPSVaR Nové Zámky O skončení dohody č.17/17/50J/15/NS/NP PZ VAOTP
Dohoda 28.04.2017 ÚPSVaR Nové Zámky Prax k zamestnaniu - č.17/17/054/72 - PZ
Zmluva 06.04.2017 Obchodná akadémia Nitra Vykonávanie odbornej praxe
Zmluva 28.03.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky O poskytovaní dotácií v oblasti prevencie kriminality
Dohoda 17.03.2017 Terratrix, s.r.o., Trnava Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Zmluva 15.03.2017 Prog4U, s.r.o., Bratislava Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských služieb
Zmluva o dielo 06.03.2017 Renak, s.r.o. Trnava Zníženie energetickej náročnosti v KD - časť výmena svietidiel
Kúpna zmluva 06.03.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena č. 2713/MK/2017
Kúpna zmluva 06.03.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra KZ č.2716/MK/2017
Zmluva o dielo 24.02.2017 ProCer Košice, s.r.o. Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
Zmluva o sprostredkovaní 24.02.2017 Envirotrend, s.r.o., Košice Zmluva o sprostredkovaní
Zmluva 21.02.2017 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva 13.02.2017 Support and Consulting s.r.o. O poskytovaní poradenských služieb
Zmluva 09.02.2017 Partner Services, s.r.o., Pezinok Vypracovanie Energetického auditu - Kultúrny dom
Kúpna zmluva 20.01.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra KZ č.2716/MK/2017
Kúpna zmluva 20.01.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra KZ č.2713/MK/2017
Zmluva 01.01.2017 Jozef Šípka, Pusté Sady O oprave a úprave verejného osvetlenia
Zmluva 31.12.2016 TJ ŠK Hájske O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 31.12.2016 Slovenská jednota dôchodcov O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 31.12.2016 Folklórna skupina Keždanka O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 31.12.2016 Slovenský zväz záhradkárov O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 31.12.2016 Poľovnícke združenie Jarč O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske
Zmluva 10.10.2016 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny a/alebo zemného plynu pre odberateľov mimo domácnosť
Zmluva 29.09.2016 Ing. Dagmar Horáková O vykonaní audítorskej činnosti
Zmluva 26.09.2016 SPP, a.s., Bratislava O dodávke plynu
Dodatok č.1 k zmluve č. 319/2015-205-12002 12.09.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva 31.08.2016 Ministerstvo vnútra SR Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
Kúpna zmluva 25.08.2016 Róbert Korec (r.Korec) Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 25.08.2016 Róbert Korec, r.Korec Kúpna zmluva
Príkazná zmluva 19.08.2016 Ľudovít Urban PZ obec Hájske - Ľudovít Urban
Príkazná zmluva 18.08.2016 Ján Gombalík PZ obec Hájske - Ján Gombalík
Kúpna zmluva 17.08.2016 Ing.Martina Čochráčová (r.Takáčová), Jozef Čochráč Kúpna zmluva
Zmluva 16.08.2016 Nadácia ZSE O poskytnutí finančného príspevku č. RR/6/2016
Kúpna zmluva 10.08.2016 Mgr.Monika Vagundová (r.Práznovská), Vojtech Vagunda Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 08.08.2016 Mgr.Petronela Búranova (r.Búranová), Martin Búran Kúpna zmluva
Zmluva 28.07.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group O poskytnutí spolupráce
Zmluva 22.07.2016 Nitriansky samosprávny kraj O poskytnutí dotácie na podporu športu, č.377/2016
Zmluva 12.07.2016 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina O kontokorentnom úvere č. 05/007/13
Kúpna zmluva 07.07.2016 Jana Popelková (r.Popelková) a Jozef Máčik Kúpna zmluva
Nájomná zmluva 04.07.2016 PANTERS, s.r.o., Rožňava O nájme nebytových priestorov
Zmluva 01.07.2016 ADEPT BPH s.r.o. Trnovec nad Váhom O zabezpečení BOZP, OPP, PZS
Darovacia zmluva 20.06.2016 Nadácia Slovenskej sporiteľne Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-55-2016
Zmluva 02.06.2016 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Záložná zmluva ... č. 0042-PRB/2015/Z
Zmluva 01.06.2016 Základná umelecká škola Močenok O budúcej nájomnej zmluve
Nájomná zmluva 01.06.2016 Milan Biháry Nájomná zmluva - pozemok
Zmluva 10.05.2016 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava O elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Zmluva 29.04.2016 Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banská Bystrica O vykonaní odbornej praxe žiakov
Zmluva 15.04.2016 Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra O vykonaní odbornej praxe žiakov
Dodatok č.1 k zmluve č. 319/2015-205-1200 03.03.2016 Ministerstvo hospodárstva SR Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva 02.03.2016 Nadácia Pontis O poskytnutí grantu č- ZSE16_52
Dohoda 22.02.2016 ÚPSVaR Nové Zámky O poskytnutí príspevku na podporu rozvoja č.16/17/50J/14/NS/NP PZ VAOTP
Dohoda 22.02.2016 ÚPSVaR Nové Zámky O poskytnutí príspevku na podporu rozvoja č.16/17/054/30-ŠnZ
Dohoda 22.02.2016 ÚPSVaR Nové Zámky O poskytnutí príspevku na podporu rozvoja č.16/17/054/31-ŠnZ
Príkazná zmluva 05.02.2016 Ľudovít Urban PZ obec Hájske - Ľudovít Urban
Zmluva 28.01.2016 Artefactum s.r.o., Senec O správe a podpore webstránky a údržbe a bežnom servise VT
Príkazná zmluva 11.01.2016 Roman Múčka PZ obec Hájske - Roman Múčka
Zmluva 01.01.2016 Jozef Šípka, Pusté Sady O oprave a úprave verejného osvetlenia
Zmluva 31.12.2015 TJ ŠK Hájske O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 01/2016
Zmluva 31.12.2015 Poľovnícke združenie Jarč Hájske O poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hájske č. 02/2016
Zobrazené 1 - 100 z 256 zázamov | 1 2 3

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Tento web využíva cookies. Ďalším používaním webu súhlasíte s ich využitím. ...viac informácií

Cookies na týchto webových stránkach sú nastavené na "Povoliť cookies". Ak budete pokračovať v používaní tohto webu bez zmeny nastavenia súborov cookie, alebo kliknite na tlačidlo "Povoliť cookies" čím dávate súhlas. ...viac info o nariadení EU

Zatvoriť