Navigácia
Úradná tabuľa
29.06.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hájske

Obec Hájske v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce HájskeUznesením OcZ v Hájskom č. 245/24/2022 zo dňa 28.6.2022 a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hájske na 18.8.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hájske.

29.06.2022
Stavebné povolenie - verená vyhláška , RB Stavebniny, s.r.o.

23.06.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Okresný úrad Nitra

22.06.2022
Pozvánka na zastupiteľstvo

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom zvolávam v obci Hájske 24. zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.06.2022 o 19:00 hod. v Zelenom dome v Hájskom

06.06.2022
Územný plán obce Šoporňa-záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Šoporňa"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
29.12.2021 VZN č. 5/2021VZN č. 5/2021 originálne kompetenciea8911_VZN č. 5_2021 originálné kompetencie.pdf
23.09.2021VZN č. 3/2021VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájskedc066_VZN č. 3 2021.pdf
24.06.2021VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce HájskeVZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájskeffea6_VZN č. 2_2021 o odpadoch.pdf
22.02.2021VZN 01/2021 O poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Hájske, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu1333d_ VZN č. 1 2021 o opatrovateľskej službe obec Hájske .docx
14.12.2020VZN 08/2020O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 20209ac22_VZN_2020_08.pdf
14.12.2020VZN 04/2019 - dodatok č.1O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske19953_VZN_2019_04_dodatok.pdf
05.10.2020Prevádzkový poriadok zberného dvoraPrevádzkový poriadok zberného dvorabae10_Prevadzkovy poriadok Zberneho dvora obce Hájske.pdf
01.10.2020VZN 06/2016 - dodatok č.2O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájskeea434_VZN_2020_06_dodatok.pdf
28.08.2020VZN 06/2020O verejnom poriadku48109_VZN_2020_06.pdf
28.08.2020VZN 07/2020O podmienkach zdržiavanie zvierat a chovu hosp. zvierata5cda_VZN_2020_07.pdf
16.06.2020VZN 05/2020O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hájskeb8fd0_VZN_2020_05.pdf
20.04.2020VZN 04/2020O podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom obce Hájskecb83d_VZN_2020_04.pdf
23.03.2020VZN 03/2020O určení miesta a čase zápisu detí do 1.ročníka ZŠ v zriadovateľskej pôsobnosti obce Hájske26640_VZN_2020_03.pdf
14.02.2020VZN 01/2020O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hájske9f5cd_VZN_2020_01.pdf
14.02.2020VZN 02/2020Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hájske40011_VZN_2020_02.pdf
17.10.2019VZN 03/2019O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske76385_VZN_2019_03.PDF
17.10.2019VZN 04/2019O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske931af_VZN_2019_04.PDF
18.07.2019VZN 02/2019O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia1e721_VZN_2019_02.pdf
04.07.2019VZN 01/2019O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske.dbe7a_VZN_2019_01.pdf
12.12.2018VZN 01/2018O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia  pre rok 2019e82b8_VZN_2018_01.pdf