Navigácia
Úradná tabuľa
19.09.2023
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Monika Bihariová, Hájske.

28.08.2023
Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia vodnej stavby

28.08.2023
Informácia pre verejnosť - Zisťovacie konanie strategického dokumentu : ,,Územný plán obce Horná Kráľová - zmeny a doplnky č. 1"

07.08.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Herda Marek

10.07.2023
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE, Povolenie stavby ,,Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli" Suchý Polder - časť ,,A"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pracovníci OcÚ

Pracovníčky OcÚ

 • Mária Vlčková – soc. činnosť, opatrovateľská služba, dane a poplatky, tel. 037/7819037, obec@hajske.sk
 • Mgr. Lucia Kokeš – evidencia obyvateľstva, pokladňa, matrikárka, matrika@hajske.sk
 • Ing. Kleopatra Naďová – účtovníčka, mzdárka, 037/7819084, obec@hajske.sk
  Jaroslava Múčková – správkyňa kultúrneho domu a domu smútku, rozvoz obedov a písomností
  • mzdová a personálna agenda
  • sociálna práca
  • prenesený výkon štátnej správy
  • mzdové účtovníctvo pre Materskú školu
  • štatistické výkazy za Obecný úrad a Materskú školu
  • spracovanie výkazov za Základnú školu ako zriaďovateľa
  • výberové konania pre Materskú a základnú školu
  • súčinnosť so súdmi a exekútormi
  • sociálno-právna ochrana detí
  • posudky na úseku sociálnych vecí a rodiny
  • posudky odkázanosti na sociálnu službu
  • opatrovateľská služba
  • zákonné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Daňovému úradu
  • ustanovenie obce za opatrovníka
  • podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu, zamestnávanie uchadzačov o zamestnanie v zmysle § 50i/ zákona č. 5/2004 Z.z., absolventská prax
  • zapisovateľka Obecného zastupiteľstva
  • zabezpečovanie vstupných a opakovaných školení BOZP a PO
  • zabezpečovanie školení v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie
  • ochrana osobných údajov
  • archivácia spisov
  • vyhlasovanie
  • podateľňa
  • evidencia odpadov
  • iný správny delikt
  • súčinnosť so súdmi a exekútormi

Stavebný úrad

  • Ing. Mária Suchá - Stavebný úrad - stavebnyurad@hajske.sk, pondelky a stredy od 14.30hod.
   • prenesený výkon štátnej správy
   • štátny dohľad
   • stavebné povolenia, kolaudačné povolenia
   • ohlásenie drobnej stavby
   • žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
   • ohlásenie zmeny stavebníka
   • žiadosť o predĺženie doby dokončenia stavby
   • žiadosť o povolenie zriadenia z miestnej komunikácii na susednú nehnuteľnosť
   • žiadosť o povolenie rozkopávky
   • žiadosť o určenie SČS
 •  
 • Matrika a evidencia obyvateľstva

   • Mgr. Lucia Kokeš – evidencia obyvateľstva, pokladňa, matrikárka, matrika@hajske.sk
    • prenesený výkon štátnej správy
    • matrika (narodenie  sobáše, úmrtie, osobitná matrika, dodatočné záznamy, vydávanie druhopisov matričných dokladov)
    • evidencia obyvateľov
    • overovanie podpisov a listín
    • sprostredkovanie agendy pre Spoločný stavebný úrad Močenok
    • vydávanie rozhodnutí o súpisných číslach
    • životné prostredie, výrub drevín, MZZO
    • pohrebníctvo
    • nájomné zmluvy na hrobové miesta
    • civilná obrana a krízové riadenie, sklad CO
    • príprava volieb
    • sčítanie obyvateľov
    • vyhlasovanie
    • potvrdenia na odpredaj poľnohospodárskych produktov
    • predbežná hodnota zákazky (PHZ)
    • verejné obstarávania - Tendernet
    • PD - projektové dokumentácie
    • redakčná rada obecných novín
  •  
  •  
 •  
 • Údržba
 •  
  • Juraj Bennár – údržbár, vodič, údržba futbalového ihriska
   Július Kalina – údržbár, vodič
 •  
 •  
 • Opatrovateľky
 •  
 • Iveta Lukáčová – opatrovateľka