Navigácia
Úradná tabuľa
08.04.2024
Anonymizované zápisnice z II.kola volieb prezidenta SR - 06.04.2024

25.03.2024
Anonymizované zápisnice z I.kola volieb prezidenta SR - 23.03.2024

14.03.2024
Vlastníci malej ČOV

Povinnosti vlastníka vodnej stavby, teda malej čistiarne odpadových vôd

14.03.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - Zverejnenie

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnosti

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pracovníci OcÚ

Pracovníčky OcÚ

 • Mária Vlčková – soc. činnosť, opatrovateľská služba, dane a poplatky, tel. 037/7819037, obec@hajske.sk
 • Bc. Daniela Bennárová – evidencia obyvateľstva, pokladňa, matrikárka, matrika@hajske.sk
 • Zuzana Kompasová – účtovníčka, mzdárka, 037/7819084, obec@hajske.sk
 •  
  • mzdová a personálna agenda
  • sociálna práca
  • prenesený výkon štátnej správy
  • mzdové účtovníctvo pre Materskú školu
  • štatistické výkazy za Obecný úrad a Materskú školu
  • spracovanie výkazov za Základnú školu ako zriaďovateľa
  • výberové konania pre Materskú a základnú školu
  • súčinnosť so súdmi a exekútormi
  • sociálno-právna ochrana detí
  • posudky na úseku sociálnych vecí a rodiny
  • posudky odkázanosti na sociálnu službu
  • opatrovateľská služba
  • zákonné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Daňovému úradu
  • ustanovenie obce za opatrovníka
  • podávanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť, dobrovoľnícku službu, zamestnávanie uchadzačov o zamestnanie v zmysle § 50i/ zákona č. 5/2004 Z.z., absolventská prax
  • zapisovateľka Obecného zastupiteľstva
  • zabezpečovanie vstupných a opakovaných školení BOZP a PO
  • zabezpečovanie školení v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie
  • ochrana osobných údajov
  • archivácia spisov
  • vyhlasovanie
  • podateľňa
  • evidencia odpadov
  • iný správny delikt
  • súčinnosť so súdmi a exekútormi
 •  
 • Jaroslava Múčková – správkyňa kultúrneho domu a domu smútku, rozvoz obedov a písomností


Stavebný úrad

  • Ing. Mária Suchá - Stavebný úrad - stavebnyurad@hajske.sk, pondelky a stredy od 14.30hod.
   • prenesený výkon štátnej správy
   • štátny dohľad
   • stavebné povolenia, kolaudačné povolenia
   • ohlásenie drobnej stavby
   • žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
   • ohlásenie zmeny stavebníka
   • žiadosť o predĺženie doby dokončenia stavby
   • žiadosť o povolenie zriadenia z miestnej komunikácii na susednú nehnuteľnosť
   • žiadosť o povolenie rozkopávky
   • žiadosť o určenie SČS
 •  
 • Matrika a evidencia obyvateľstva

   • Bc. Daniela Bennárová – evidencia obyvateľstva, pokladňa, matrikárka, matrika@hajske.sk
    • prenesený výkon štátnej správy
    • matrika (narodenie  sobáše, úmrtie, osobitná matrika, dodatočné záznamy, vydávanie druhopisov matričných dokladov)
    • evidencia obyvateľov
    • overovanie podpisov a listín
    • sprostredkovanie agendy pre Spoločný stavebný úrad Močenok
    • vydávanie rozhodnutí o súpisných číslach
    • životné prostredie, výrub drevín, MZZO
    • pohrebníctvo, správca cintorína
    • nájomné zmluvy na hrobové miesta
    • civilná obrana a krízové riadenie, sklad CO
    • príprava volieb
    • sčítanie obyvateľov
    • vyhlasovanie
    • potvrdenia na odpredaj poľnohospodárskych produktov
    • predbežná hodnota zákazky (PHZ)
    • verejné obstarávania - Tendernet
    • PD - projektové dokumentácie
    • redakčná rada obecných novín
  •  
  •  
 •  
 • Údržba
 •  
  • Juraj Bennár – údržbár, vodič, údržba futbalového ihriska
   Jaroslav Tóth – údržbár, vodič
 •  
 •  
 • Opatrovateľky
 •  
 • Iveta Lukáčová – opatrovateľka