Navigácia
Úradná tabuľa
29.06.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hájske

Obec Hájske v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce HájskeUznesením OcZ v Hájskom č. 245/24/2022 zo dňa 28.6.2022 a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hájske na 18.8.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hájske.

29.06.2022
Stavebné povolenie - verená vyhláška , RB Stavebniny, s.r.o.

23.06.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Okresný úrad Nitra

22.06.2022
Pozvánka na zastupiteľstvo

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom zvolávam v obci Hájske 24. zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.06.2022 o 19:00 hod. v Zelenom dome v Hájskom

06.06.2022
Územný plán obce Šoporňa-záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Šoporňa"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Obec Hájske
Sídlo:  Hájske 410, 951 33 Hájske
IČO:    00307947
IBAN: SK83 5600 0000 0009 1967 8001

Štatutárny zástupca: Jaroslav Bennár, starosta obce
Telefón: +421 908 790 086

e-mail:   starosta@hajske.sk

WEB:     www.hajske.sk

Profil verejného obstarávateľa na ÚVO:

Obec Hájske je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO )

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o VO.
Verejné obstarávanie realizuje podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa osobitných požiadaviek.
V opodstatnených prípadoch zabezpečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancami obce Hájske.
Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní.
Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom “Profile verejného obstarávateľa”.

Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke ÚVO.