Navigácia
Úradná tabuľa
10.06.2024
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024

07.06.2024
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom

Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajom

22.05.2024
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti

Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti

22.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš

20.05.2024
Záverečný účet obce Hájske za rok 2023

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Obec Hájske
Sídlo:  Hájske 410, 951 33 Hájske
IČO:    00307947
IBAN: SK83 5600 0000 0009 1967 8001

Štatutárny zástupca: Jaroslav Bennár, starosta obce
Telefón: +421 908 790 086

e-mail:   starosta@hajske.sk

WEB:     www.hajske.sk

Profil verejného obstarávateľa na ÚVO:

Obec Hájske je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o VO )

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o VO.
Verejné obstarávanie realizuje podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa osobitných požiadaviek.
V opodstatnených prípadoch zabezpečujú verejné obstarávanie poverené odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so zamestnancami obce Hájske.
Proces verejného obstarávania je podrobnejšie upravený internou smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní.
Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom “Profile verejného obstarávateľa”.

Súhrnné štvrťročné správy sú zverejnené na stránke ÚVO.