Navigácia
Úradná tabuľa
05.10.2021
Oznámenie o archivácii bločkov od vývozu žumpy

Vážení občania, Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. § 36 ods. 4) o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd (kam bola žumpa odvezená). Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15.03.2018. Do 15.9.2020 môže správny orgán žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15.09.2018. Občania, odkladajte si svoje potvrdenky od vývozu odpadových vôd (žumpy)!

27.09.2021
Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu: ,,Územný plán Šoporňa"

08.09.2021
VZN č. 3/2021

VZN č.3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske

05.08.2021
Územný plán obce Pata Zmeny a doplnky 2/2021

23.07.2021
VZN č. 4/2021O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HÁJSKE Zmeny a doplnky č.1

VZN č. 4/2021 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Hájske spolu zo ZAD č.1

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
24.06.2021VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce HájskeVZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájskeffea6_VZN č. 2_2021 o odpadoch.pdf
22.02.2021VZN 01/2021 O poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Hájske, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu1333d_ VZN č. 1 2021 o opatrovateľskej službe obec Hájske .docx
14.12.2020VZN 08/2020O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 20209ac22_VZN_2020_08.pdf
14.12.2020VZN 04/2019 - dodatok č.1O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske19953_VZN_2019_04_dodatok.pdf
05.10.2020Prevádzkový poriadok zberného dvoraPrevádzkový poriadok zberného dvorabae10_Prevadzkovy poriadok Zberneho dvora obce Hájske.pdf
01.10.2020VZN 06/2016 - dodatok č.2O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájskeea434_VZN_2020_06_dodatok.pdf
28.08.2020VZN 06/2020O verejnom poriadku48109_VZN_2020_06.pdf
28.08.2020VZN 07/2020O podmienkach zdržiavanie zvierat a chovu hosp. zvierata5cda_VZN_2020_07.pdf
16.06.2020VZN 05/2020O ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hájskeb8fd0_VZN_2020_05.pdf
20.04.2020VZN 04/2020O podmienkach poskytovania jednorazovej dávky osobám v hmotnej núdzi a ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom obce Hájskecb83d_VZN_2020_04.pdf
23.03.2020VZN 03/2020O určení miesta a čase zápisu detí do 1.ročníka ZŠ v zriadovateľskej pôsobnosti obce Hájske26640_VZN_2020_03.pdf
14.02.2020VZN 01/2020O určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hájske9f5cd_VZN_2020_01.pdf
14.02.2020VZN 02/2020Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Hájske40011_VZN_2020_02.pdf
17.10.2019VZN 03/2019O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske76385_VZN_2019_03.PDF
17.10.2019VZN 04/2019O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske931af_VZN_2019_04.PDF
18.07.2019VZN 02/2019O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia1e721_VZN_2019_02.pdf
04.07.2019VZN 01/2019O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske.dbe7a_VZN_2019_01.pdf
12.12.2018VZN 01/2018O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia  pre rok 2019e82b8_VZN_2018_01.pdf
15.12.2017VZN 04/2017O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia  pre rok 201894f5e_VZN_2017_04.pdf
14.09.2017VZN 03/2017O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske.7e932_VZN_2017_03.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac