Navigácia
Úradná tabuľa
19.09.2023
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Monika Bihariová, Hájske.

28.08.2023
Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia vodnej stavby

28.08.2023
Informácia pre verejnosť - Zisťovacie konanie strategického dokumentu : ,,Územný plán obce Horná Kráľová - zmeny a doplnky č. 1"

07.08.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Herda Marek

10.07.2023
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE, Povolenie stavby ,,Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli" Suchý Polder - časť ,,A"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
25.06.2015VZN 03/2015O určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ5ef28_VZN-3-2015_merged.pdf
04.05.2015VZN 01/2015Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Hájskef7dcc_VZN-1-2015-1str_merged.pdf
04.05.2015VZN 02/2015O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2015fc52b_VZN-2-2015-1str_merged.pdf
01.01.2015VZN 03/2014O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadye2868_VZN-3-2014-1str_merged.pdf
30.08.2014VZN 02/2014O podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania1b099_VZN-2-2014-1.str_merged.pdf
24.03.2014VZN 01/2014O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školef7dcd_VZN-1strana_merged.pdf
13.12.2013VZN 03/2012 dodatokDodatok VZN 03/201201394_VZN_2012_03_dodatok.pdf
13.12.2013VZN 10/2013O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd9e5f2_VZN_2013_10.pdf
13.12.2013VZN 11/2013O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác37f56_VZN_2013_11.pdf
04.07.2013VZN 09/2013O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce624bb_VZN_2013_09.pdf
17.05.2013VZN 03/2013O úhradách za poskytované služby a úkony a za prenájom nebytových priestorov a zariadení94082_VZN_2013_03.pdf
17.05.2013VZN 04/2013O financovaní originálnych kompetencií obce Hájske na úseku školstva9ff76_VZN_2013_04.pdf
17.05.2013VZN 05/2013Zásady hospodárenia s majetkom obce Hájske5fbfa_VZN_2013_05.pdf
17.05.2013VZN 06/2013O zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hájske4a7a7_VZN_2013_06.pdf
17.05.2013VZN 07/2013Zásady finančného hospodárenia obce Hájske91f6d_VZN_2013_07.pdf
17.05.2013VZN 08/2013O verejnom poriadku na území obce Hájskee7be3_VZN_2013_08.pdf
07.02.2013VZN 01/2013O vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Hájskec4ac6_VZN_2013_01.pdf
07.02.2013VZN 02/2013O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠc6a03_VZN_2013_02.pdf
14.12.2012VZN 03/2012O miestnych daniach a poplatkoch85ba2_VZN_2012_03.pdf
14.12.2012VZN 04/2012O dočasnom obmedzení užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o zneškodňovaní obsahu žúmp907db_VZN_2012_04.pdf