Navigácia
Úradná tabuľa
04.07.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Baláž

10.06.2024
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024

07.06.2024
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom

Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajom

22.05.2024
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti

Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti

22.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
15.04.2016VZN 05/2016O podmienkach podnikania na území obce Hájske386fc_VZN_2016_05.pdf
14.04.2016VZN 04/2016O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hájske1f45a_VZN_2016_04.pdf
10.03.2016VZN 01/2016O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Hájske pre rok 201693a48_VZN_2016_01.pdf
10.03.2016VZN 02/2016O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného3adc3_VZN_2016_02.pdf
10.03.2016VZN 03/2016O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájskef2bcc_VZN_2016_03.pdf
16.12.2015VZN 04/2015O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady5fe3c_VZN_2015_04.pdf
16.12.2015VZN 05/2015O umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hájske2fd5d_VZN_2015_05.pdf
25.06.2015VZN 03/2015O určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ5ef28_VZN-3-2015_merged.pdf
04.05.2015VZN 01/2015Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Hájskef7dcc_VZN-1-2015-1str_merged.pdf
04.05.2015VZN 02/2015O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2015fc52b_VZN-2-2015-1str_merged.pdf
01.01.2015VZN 03/2014O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadye2868_VZN-3-2014-1str_merged.pdf
30.08.2014VZN 02/2014O podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania1b099_VZN-2-2014-1.str_merged.pdf
24.03.2014VZN 01/2014O povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školef7dcd_VZN-1strana_merged.pdf
13.12.2013VZN 03/2012 dodatokDodatok VZN 03/201201394_VZN_2012_03_dodatok.pdf
13.12.2013VZN 10/2013O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd9e5f2_VZN_2013_10.pdf
13.12.2013VZN 11/2013O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňové plány záchranných prác37f56_VZN_2013_11.pdf
04.07.2013VZN 09/2013O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce624bb_VZN_2013_09.pdf
17.05.2013VZN 03/2013O úhradách za poskytované služby a úkony a za prenájom nebytových priestorov a zariadení94082_VZN_2013_03.pdf
17.05.2013VZN 04/2013O financovaní originálnych kompetencií obce Hájske na úseku školstva9ff76_VZN_2013_04.pdf
17.05.2013VZN 05/2013Zásady hospodárenia s majetkom obce Hájske5fbfa_VZN_2013_05.pdf