Navigácia
Úradná tabuľa
10.06.2024
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024

07.06.2024
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom

Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajom

22.05.2024
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti

Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti

22.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš

20.05.2024
Záverečný účet obce Hájske za rok 2023

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Štatút obecnej knižnice v Hájskom

ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V HÁJSKOM

Obecné zastupiteľstvo v Hájskom na základe zák. SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 126/2015 Z. z. o knižniciach § 4 ods. 2 písm. a) vydáva tento štatút Obecnej knižnice v Hájskom

§ 1
Právne postavenie knižnice

1. Zriaďovateľom Obecnej knižnice v Hájskom /ďalej len knižnice/ je Obec Hájske. Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá ani právo vystupovať v právnych vzťahoch. Všetky rozhodnutia prináležia zriaďovateľovi.
2. Pôsobnosť knižnice je zhodná s územím obce Hájske.
3. Metodickú pomoc a poradenskú službu poskytuje Obecnej knižnici v Hájskom Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

§ 2
Poslanie knižnice

1. Základným poslaním knižnice je budovať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond vrátane dokumentov miestneho a regionálneho významu. Knižnica prostredníctvom knižnično-informačných služieb a informačných technológií zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a tak sprístupňuje kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb používateľov a k zlepšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne stretnutia, besedy, exkurzie, …).

§ 3
Sprístupnenie knižničných fondov

1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť používateľom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.
2. Knžnica poskytuje svoju služby používateľom bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia.
3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§ 4
Správa knižnice

1. Za činnosť knižnice, hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem a podľa pokynov zriaďovateľa knihovník.
2. Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice a zároveň sprostredkúvať požiadavky verejnosti na výber kníh do knižničného fondu. Na čele knižničnej rady je spravidla člen obecného zastupiteľstva. Knihovník je členom knižničnej rady.

§ 5
Hospodárenie knižnice

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na jej rozpočet. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti a na nákup kníh. O jej výške je knihovník informovaný.
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
3. Knihovník je povinný zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie. Získané finančné prostriedky je povinný odovzdať 1-x mesačne na Obecný úrad v Hájskom.
4. Finančné zdroje knižnice sú:
a/ rozpočet obce,
b/ príjmy z poplatkov vyinkasovaných v knižnici podľa knižničného poriadku,
c/ sponzorské príspevky,
d/ príjmy z iných aktivít kultúrneho charakteru (napr. burza kníh).
5. Sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu musia byť zaúčtované tak, aby bolo preukázateľné ich využitie.

§ 6
Záverečné ustanovenie

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.
Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Hájskom dňa 13.02.2020 uznesením č. 76/8/2020 a nadobudol účinnosť dňom schválenia.

V Hájskom, dňa 14.02.2020

Jaroslav Bennár
starosta obce