Navigácia
Úradná tabuľa
23.01.2023
Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - Dana Babincová - prístavba, prestavba a nadstavba RD

18.01.2023
Oznámenie o verejnom konaní

Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu:,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030"

17.01.2023
Výzva na prekladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci nástroja 1 leader NSK 2023

Výzva na prekladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci nástroja 1 leader NSK 2023

11.01.2023
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 - Informovanie verejnosti

Zaslanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu:,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSk do roku 2030"

27.12.2022
,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2027

Zasielanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu o hodnotení stretegického dokumentu:,,Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2027" - Informovanie verejnosti

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Výzva na prekladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci nástroja 1 leader NSK 202317.01.202313.02.2023Výzva na prekladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci nástroja 1 leader NSK 202396857_MAS VITIS Výzva na prekladanie žiadostío dotáciu v rámci nástroja 1 Leader NSK.pdf
Stavebné povolenie - verejná vyhláška23.01.202307.02.2023Stavebné povolenie - verejná vyhláška - Dana Babincová - prístavba, prestavba a nadstavba RD5c257_Stavebné povolenie - verejná vyhláška.pdf
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 - Informovanie verejnosti11.01.202301.02.2023Zaslanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu:,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSk do roku 2030"de500_Program hosp. rozvoja a soc. rozvoja NSK do roku 2030 - pripomienkovanie.pdf
Oznámenie o verejnom konaní18.01.202301.02.2023Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu strategického dokumentu:,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030"93d35_Oznámenie o verejnom konaní.pdf
,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-202727.12.202217.01.2023Zasielanie Správy o hodnotení strategického dokumentu a Návrhu o hodnotení stretegického dokumentu:,,Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2021-2027" - Informovanie verejnostifc5ad_Okr. Ú. NR - Plán rozvoja verejnýc vodovodov a verejných kanalizácií pre územie NSK.pdf
Oznámenie o archivácii bločkov od vývozu žumpy05.10.202102.01.2023Vážení občania, Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. § 36 ods. 4) o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd (kam bola žumpa odvezená). Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15.03.2018. Do 15.9.2020 môže správny orgán žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15.09.2018. Občania, odkladajte si svoje potvrdenky od vývozu odpadových vôd (žumpy)!
VZN č. 6/2022 15.12.202230.12.2022VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia9adeb_VZN č. 62022.pdf
VZN č. 4/202216.12.202230.12.2022VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKOf251e_VZN č. 4 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO.pdf
VZN č. 5/202216.12.202230.12.2022VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske9c226_VZN č. 5 2022 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE HÁJSKE.pdf
Stavebné povolenie - Ondrej Orčík - 2 rodinné domy14.12.202229.12.20226897f_Ha 2022.471-3 O. Orčík RD B1, B2 VV ROZ.pdf
Dana Babincová - Oznámenie o začatí konania - nadstavba, prístavba prestavba RD14.12.202229.12.202224cce_H 2022.582 D. Babincová Prestavba, prístavba a nadstavba.pdf
Návrh VZN č. 5/2022 29.11.202215.12.2022Návrh VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájskee15c3_Návrh VZN č. 5 2022 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE HÁJSKE.pdf
Pozvánka na zastupiteľstvo07.12.202215.12.2022Pozvánka na 1. zasadanie OcZ 5b606_Pozvánka na1. zasadnutie OZ.pdf
Návrh VZN č. 4/2022 29.11.202214.12.2022Návrh VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKOb4e0d_návrh VZN č. 4 2022 o miestnych daniacha miestnom poplatku za TKO.pdf
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 202329.11.202214.12.2022Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 20237c08a_Plán_kontrolnej_cinnosti_na_I_polrok_2023.pdf
Návrh VZN č. 6/202229.11.202214.12.2022Návrh VZN č. 6/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia8b273_Návrh_VZN_6_2022.pdf
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 202213.09.202229.11.2022Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 202265839_Plán_kontrolnej_cinnosti_na_II_polrok_2022_Hajske.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Ondrej Orčík27.10.202211.11.2022Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho poednávania, Novostavba rodinných domov TYP AERO B1 a B2dc4bb_Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf
Rozhodnutie - Suchý polder06.10.202221.10.2022Rozhodnutie zo siťovacieho konania ,,Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli - Suchý polder"6e592_Rozhodnutie - Suchý polder.pdf
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov08.09.202223.09.202224b48_Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov.pdf
VZN č.2/2022 19.08.202205.09.2022VZN č. 2/2022 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske783ef_VZN č. 2 2022 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE HÁJSKE.pdf
VZN č. 3/202219.08.202205.09.2022VZN č. 3/2022 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyaa586_VZN č. 3 2022 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf
Informácia pre verejnosť - Suchý polder24.08.202225.08.20228b672_Informácia pre verejnosť - Suchý polder.pdf
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hájske29.06.202207.08.2022Obec Hájske v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce HájskeUznesením OcZ v Hájskom č. 245/24/2022 zo dňa 28.6.2022 a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hájske na 18.8.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hájske.5601b_Obec Hájske_vyhlasenie volby.pdf
Stavebné povolenie - verená vyhláška , RB Stavebniny, s.r.o.29.06.202214.07.202284bb4_Ha 2022.202-4 RB stavebniny ROZ.pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Okresný úrad Nitra23.06.202206.07.2022dad97_Okr. úr. Nitra -Rozhodnutie - verená vyhkláška.pdf
Územný plán obce Šoporňa-záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu06.06.202223.06.2022Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Šoporňa"f6395_ÚP obce Šoporňa.pdf
Informovanie verejnosti - ÚPN regiónu Nitrianskeho kraja27.05.202213.06.2022Záverečné stanovisko z posúdenia strategického  dokumentu:,,Územný plán regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja"2c728_ÚPN - regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja.pdf
Stavebné povolenie - Gabriela Černáková23.05.202207.06.2022Verejná vyhláška - savebné povolenie na rodinný dom (novostavba) Gabriela Černáková77872_Stavebné povolenie - RD - Gabriela Černáková.pdf
Informácia Verejnosti - Veterný park Horná Kráľová25.05.202206.06.2022Rozsah hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti: ,,Veterný park Horná Kráľová - Hájske"6ec0e_Veterný park - Horná Kráľová - Informovanie verejnosti.pdf
Verejná vyhláška - Určenie lesného celku Nitra16.05.202231.05.2022Okresný úrad Nitra - Určenie lesného celku Nitra - oznámenie o začatí konaniadec17_Verená vyhláška - určenie lesného celku Nitra.pdf
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - obec Báb16.05.202231.05.2022Informovanie verejnosti - ,,Územný plán obce ,,Báb"d2f79_Okr. úr. NR - Územný plán obce ,,Báb.pdf
Informácia pre verejnosť02.05.202217.05.2022Informácia pre verejnosť - Program odpadového hospodárstva616dc_Informácia pre verejnosť - OúNR - Program odpadového hospodárstva 2021-2025.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - RS Stavebniny, s.r.o.14.04.202229.04.2022660f9_Oznámenie o začatí stavebného konania - RB Stavebniny.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva28.04.202228.04.2022Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025  - Oznámenie o strategickom dokumente463ee_Oznámenie o strategickom dokumente-POH NR kraja na roky 2021 - 2025_pdf.pdf
Návrh VZN č.1/202230.03.202219.04.2022Návrh VZN č. 1/2022 o starostlivosti o verenú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčaťou verenej zelene
Dodatok k pohrebisku31.03.202219.04.20224c07b_dodatok k vzn o pohrebisku.pdf
Informovanie verejnosti ,,ÚPN obce Jarok ZaD č. 1"09.03.202224.03.20220c0d5_Informovanie verejnosti - ÚPN obce Jarok ZaD č.1.pdf
Návrh - Dodatok k pohrebisku č. 2/202001.03.202216.03.20222d919_dodatok k vzn o pohrebisku.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Černáková21.02.202208.03.2022e459c_Oznámenie o začatí stavebného konania - Černáková.pdf
Stavebné povolenie - manž. Balážoví18.02.202207.03.202216f1b_Stavebné povolenie - Marián Baláž s manž..pdf
VITIS - Výzva na predkladanie projektových návrhov31.01.202225.02.202228cc2_výzva vitis.pdf
Informovanie verejnosti ,,ÚPN obce Báb"24.01.202214.02.2022Informovanie verejnosti - Správa strategického dokumentu:,,Územný plán obce Báb"94eb6_Informovanie verejnosti - ÚPN obce Báb.pdf
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - strategický dokument12.01.202202.02.2022Územný plná Nitrianskeho samosprávneho kraja  - návrh strategického dokumentu5456d_Územný plná regiónu Nitrianskeho kraja - návrh strateg.dokumentu.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania12.01.202227.01.2022Oznámenie o začatí stavebného konania - Marián Baláž662d6_Oznámenie o začatí stavebného konania - Marián Baláž.pdf
Zámer navrhovanej činnosti ,,Veterný park Horná Kráľová - Hájske"13.12.202103.01.2022Zámer navrhovanej činnosti ,,Veterný park Horná Kráľová - Hájske" - Green Enregy Holding, s.r.o.0bac7_Zámer navrhovanej činnosti,,Veterný park Horná Kráľová - Hájske.pdf
Rozhodnutie ČOV a kanalizácia - verejná vyhláška17.12.202103.01.2022Rozhodnutie  - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ,,Hájske - čistiareň odpadových vôd, kanalizácia"134ae_COO_2176_141_2_3748345.pdf
Verejná vyhláška Rozhodnutie - ČOV a kanalizácia17.12.202103.01.2022Verejná vyhláška - Rozhodnutie - ,, Hájske - čistiareň odpadových vôd"161c2_Rozhodnutie - 17_12_2021 13_47_14 - 17_12_2021 13_47_56_asice.pdf
Prehľad povinne zverejňovaných INFO15.07.202131.12.20217b715_Prehľad povinne zverejňovanych INFO.pdf
Prevádzkový poriadok zberného dvora10.12.202131.12.2021Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci Hájske.97c33_Prevadzkovy poriadok Zberneho dvora obce Hájske.pdf
Stavebné povolenie14.12.202129.12.2021Stavebné povolenie na rodinný dom rodiny Ševčíkovejb76fe_Stavebné povolenie - RD rodiny Ševčíkovej.pdf
Oznámenie o odstránení a okliesnení stromov a iných porastov29.11.202128.12.2021861f8_Oznamáenie, výzva a mapa na výrub a okliesnenie drevín v OP.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania29.10.202115.11.2021Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení ústneho pojdenávania - Ing. Lukáš Ševčík a manž. Mgr. Michaela Ševčíková rod. Horňákováa6788_Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente22.10.202106.11.2021Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nekorších predpisov.7f5a4_oznámenie o strategickom dokumente_pdf.pdf
Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu: ,,Územný plán Šoporňa"27.09.202104.10.202147ee8_Oznaámenie o verejnom prerokovaní.pdf
VZN č. 3/202108.09.202123.09.2021VZN č.3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájskec63b2_VZN č. 3 2021.pdf
Územný plán obce Pata Zmeny a doplnky 2/202105.08.202120.08.20213b6db_Územný plán obce Pata Zmeny a doplnky 22021.pdf
VZN č. 4/2021O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HÁJSKE Zmeny a doplnky č.123.07.202106.08.2021VZN č. 4/2021 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Hájske spolu zo ZAD č.1761ab_VZN č. 42021o vyhlaseni zavaznych časti UZP.pdfc5d1e_ÚP Obce Hájske - Zmeny a doplnky č.1.pdf