Navigácia
Úradná tabuľa
01.08.2022
Návrh VZN č. 2/2022

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školácha a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske

01.08.2022
Návrh VZN č. 3/2022

Návrh VZN č. 3/2022 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

29.06.2022
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hájske

Obec Hájske v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce HájskeUznesením OcZ v Hájskom č. 245/24/2022 zo dňa 28.6.2022 a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hájske na 18.8.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hájske.

29.06.2022
Stavebné povolenie - verená vyhláška , RB Stavebniny, s.r.o.

23.06.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Okresný úrad Nitra

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Oznámenie o archivácii bločkov od vývozu žumpy05.10.202102.01.2023Vážení občania, Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. § 36 ods. 4) o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd (kam bola žumpa odvezená). Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 15.03.2018. Do 15.9.2020 môže správny orgán žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15.09.2018. Občania, odkladajte si svoje potvrdenky od vývozu odpadových vôd (žumpy)!
Návrh VZN č. 2/202201.08.202216.08.2022Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školácha a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske2b84e_Návrh VZN č. 2 2022 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE HÁJSKE.pdf
Návrh VZN č. 3/202201.08.202216.08.2022Návrh VZN č. 3/2022 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyd1dd1_Návrh VZN č. 3 2022 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hájske29.06.202207.08.2022Obec Hájske v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje VOĽBY hlavného kontrolóra obce HájskeUznesením OcZ v Hájskom č. 245/24/2022 zo dňa 28.6.2022 a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Hájske na 18.8.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hájske.5601b_Obec Hájske_vyhlasenie volby.pdf
Stavebné povolenie - verená vyhláška , RB Stavebniny, s.r.o.29.06.202214.07.202284bb4_Ha 2022.202-4 RB stavebniny ROZ.pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Okresný úrad Nitra23.06.202206.07.2022dad97_Okr. úr. Nitra -Rozhodnutie - verená vyhkláška.pdf
Pozvánka na zastupiteľstvo22.06.202229.06.2022V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom zvolávam v obci Hájske 24. zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.06.2022 o 19:00 hod. v Zelenom dome v Hájskom710fc_Pozvánka na 24. zasadnutie OZ.pdf
Územný plán obce Šoporňa-záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu06.06.202223.06.2022Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Šoporňa"f6395_ÚP obce Šoporňa.pdf
Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 5/202001.06.202215.06.2022Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Hájske10a35_Návrh dodatok č. 1 VZN č. 5 2020 ochranné pásmo pohrebísk.pdf
Informovanie verejnosti - ÚPN regiónu Nitrianskeho kraja27.05.202213.06.2022Záverečné stanovisko z posúdenia strategického  dokumentu:,,Územný plán regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja"2c728_ÚPN - regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja.pdf
Stavebné povolenie - Gabriela Černáková23.05.202207.06.2022Verejná vyhláška - savebné povolenie na rodinný dom (novostavba) Gabriela Černáková77872_Stavebné povolenie - RD - Gabriela Černáková.pdf
Informácia Verejnosti - Veterný park Horná Kráľová25.05.202206.06.2022Rozsah hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti: ,,Veterný park Horná Kráľová - Hájske"6ec0e_Veterný park - Horná Kráľová - Informovanie verejnosti.pdf
Verejná vyhláška - Určenie lesného celku Nitra16.05.202231.05.2022Okresný úrad Nitra - Určenie lesného celku Nitra - oznámenie o začatí konaniadec17_Verená vyhláška - určenie lesného celku Nitra.pdf
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu - obec Báb16.05.202231.05.2022Informovanie verejnosti - ,,Územný plán obce ,,Báb"d2f79_Okr. úr. NR - Územný plán obce ,,Báb.pdf
Pozvánka na zastupiteľstvo19.05.202227.05.2022V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom zvolávam v obci Hájske 23. zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa : 26.05.2022 o 19:00 hod. v Zelenom dome v Hájskom.5ca41_Pozvánka na 23. zasadnutie OZ.pdf
Informácia pre verejnosť02.05.202217.05.2022Informácia pre verejnosť - Program odpadového hospodárstva616dc_Informácia pre verejnosť - OúNR - Program odpadového hospodárstva 2021-2025.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - RS Stavebniny, s.r.o.14.04.202229.04.2022660f9_Oznámenie o začatí stavebného konania - RB Stavebniny.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Program odpadového hospodárstva28.04.202228.04.2022Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2025  - Oznámenie o strategickom dokumente463ee_Oznámenie o strategickom dokumente-POH NR kraja na roky 2021 - 2025_pdf.pdf
Návrh VZN č.1/202230.03.202219.04.2022Návrh VZN č. 1/2022 o starostlivosti o verenú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčaťou verenej zelene4c11f_Návrh VZN č. 12022.docx
Dodatok k pohrebisku31.03.202219.04.20224c07b_dodatok k vzn o pohrebisku.pdf
Informovanie verejnosti ,,ÚPN obce Jarok ZaD č. 1"09.03.202224.03.20220c0d5_Informovanie verejnosti - ÚPN obce Jarok ZaD č.1.pdf
Návrh - Dodatok k pohrebisku č. 2/202001.03.202216.03.20222d919_dodatok k vzn o pohrebisku.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania - Černáková21.02.202208.03.2022e459c_Oznámenie o začatí stavebného konania - Černáková.pdf
Stavebné povolenie - manž. Balážoví18.02.202207.03.202216f1b_Stavebné povolenie - Marián Baláž s manž..pdf
VITIS - Výzva na predkladanie projektových návrhov31.01.202225.02.202228cc2_výzva vitis.pdf
Informovanie verejnosti ,,ÚPN obce Báb"24.01.202214.02.2022Informovanie verejnosti - Správa strategického dokumentu:,,Územný plán obce Báb"94eb6_Informovanie verejnosti - ÚPN obce Báb.pdf
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - strategický dokument12.01.202202.02.2022Územný plná Nitrianskeho samosprávneho kraja  - návrh strategického dokumentu5456d_Územný plná regiónu Nitrianskeho kraja - návrh strateg.dokumentu.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania12.01.202227.01.2022Oznámenie o začatí stavebného konania - Marián Baláž662d6_Oznámenie o začatí stavebného konania - Marián Baláž.pdf
Zámer navrhovanej činnosti ,,Veterný park Horná Kráľová - Hájske"13.12.202103.01.2022Zámer navrhovanej činnosti ,,Veterný park Horná Kráľová - Hájske" - Green Enregy Holding, s.r.o.0bac7_Zámer navrhovanej činnosti,,Veterný park Horná Kráľová - Hájske.pdf
Rozhodnutie ČOV a kanalizácia - verejná vyhláška17.12.202103.01.2022Rozhodnutie  - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ,,Hájske - čistiareň odpadových vôd, kanalizácia"134ae_COO_2176_141_2_3748345.pdf
Verejná vyhláška Rozhodnutie - ČOV a kanalizácia17.12.202103.01.2022Verejná vyhláška - Rozhodnutie - ,, Hájske - čistiareň odpadových vôd"161c2_Rozhodnutie - 17_12_2021 13_47_14 - 17_12_2021 13_47_56_asice.pdf
Prehľad povinne zverejňovaných INFO15.07.202131.12.20217b715_Prehľad povinne zverejňovanych INFO.pdf
Prevádzkový poriadok zberného dvora10.12.202131.12.2021Prevádzkový poriadok zberného dvora v obci Hájske.97c33_Prevadzkovy poriadok Zberneho dvora obce Hájske.pdf
Stavebné povolenie14.12.202129.12.2021Stavebné povolenie na rodinný dom rodiny Ševčíkovejb76fe_Stavebné povolenie - RD rodiny Ševčíkovej.pdf
Oznámenie o odstránení a okliesnení stromov a iných porastov29.11.202128.12.2021861f8_Oznamáenie, výzva a mapa na výrub a okliesnenie drevín v OP.pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania29.10.202115.11.2021Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení ústneho pojdenávania - Ing. Lukáš Ševčík a manž. Mgr. Michaela Ševčíková rod. Horňákováa6788_Oznámenie o začatí stavebného konania.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente22.10.202106.11.2021Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nekorších predpisov.7f5a4_oznámenie o strategickom dokumente_pdf.pdf
Oznámenie o verejnom prerokovaní Správy o hodnotení strategického dokumentu: ,,Územný plán Šoporňa"27.09.202104.10.202147ee8_Oznaámenie o verejnom prerokovaní.pdf
VZN č. 3/202108.09.202123.09.2021VZN č.3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájskec63b2_VZN č. 3 2021.pdf
Územný plán obce Pata Zmeny a doplnky 2/202105.08.202120.08.20213b6db_Územný plán obce Pata Zmeny a doplnky 22021.pdf
VZN č. 4/2021O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HÁJSKE Zmeny a doplnky č.123.07.202106.08.2021VZN č. 4/2021 o vyhlásení záväzných častí ÚPN obce Hájske spolu zo ZAD č.1761ab_VZN č. 42021o vyhlaseni zavaznych časti UZP.pdfc5d1e_ÚP Obce Hájske - Zmeny a doplnky č.1.pdf