Navigácia
Úradná tabuľa
19.09.2023
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Monika Bihariová, Hájske.

28.08.2023
Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia vodnej stavby

28.08.2023
Informácia pre verejnosť - Zisťovacie konanie strategického dokumentu : ,,Územný plán obce Horná Kráľová - zmeny a doplnky č. 1"

07.08.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Herda Marek

10.07.2023
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE, Povolenie stavby ,,Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli" Suchý Polder - časť ,,A"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
VZN
DátumNázovPopisPríloha
17.10.2019VZN 03/2019O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske76385_VZN_2019_03.PDF
17.10.2019VZN 04/2019O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Hájske931af_VZN_2019_04.PDF
18.07.2019VZN 02/2019O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia1e721_VZN_2019_02.pdf
04.07.2019VZN 01/2019O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách a v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske.dbe7a_VZN_2019_01.pdf
12.12.2018VZN 01/2018O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia  pre rok 2019e82b8_VZN_2018_01.pdf
15.12.2017VZN 04/2017O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia  pre rok 201894f5e_VZN_2017_04.pdf
14.09.2017VZN 03/2017O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájske.7e932_VZN_2017_03.pdf
14.09.2017VZN 01/2015 - dodatokPrevádzkový poriadok pohrebiska obce Hájskee5f0e_00_VZN_dodatok.pdf
24.03.2017VZN 02/2017O dani za ubytovanie1529e_VZN_2017_02.pdf
02.03.2017VZN 01/2017O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hájske332b6_VZN_2017_01.pdf
28.12.2016VZN 08/2016Požiarny poriadok obcea2a2c_VZN_2016_08.pdf
27.12.2016VZN 07/2016O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 20174ae00_VZN_2016_07.pdf
18.04.2016VZN 06/2016O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájskeb9cfb_VZN_2016_06.pdf
15.04.2016VZN 05/2016O podmienkach podnikania na území obce Hájske386fc_VZN_2016_05.pdf
14.04.2016VZN 04/2016O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Hájske1f45a_VZN_2016_04.pdf
10.03.2016VZN 01/2016O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Hájske pre rok 201693a48_VZN_2016_01.pdf
10.03.2016VZN 02/2016O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného3adc3_VZN_2016_02.pdf
10.03.2016VZN 03/2016O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hájskef2bcc_VZN_2016_03.pdf
16.12.2015VZN 04/2015O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady5fe3c_VZN_2015_04.pdf
16.12.2015VZN 05/2015O umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Hájske2fd5d_VZN_2015_05.pdf