Navigácia
Úradná tabuľa
08.04.2024
Anonymizované zápisnice z II.kola volieb prezidenta SR - 06.04.2024

25.03.2024
Anonymizované zápisnice z I.kola volieb prezidenta SR - 23.03.2024

14.03.2024
Vlastníci malej ČOV

Povinnosti vlastníka vodnej stavby, teda malej čistiarne odpadových vôd

14.03.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - Zverejnenie

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnosti

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce v Hájskom

Obec Hájske so sídlom 951 33 Hájske č. 410 na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a VZN č. 6/2013 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hájske

vyhlasuje Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Hájske.

1.)Predmetom je predaj nehnuteľného majetku:

Obecný majetok evidovaný na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, LV č. 895, parcely registra „C-KN“, parc. č. 135/36 o výmere 718 m2 záhrada v katastrálnom území obce Hájske v celosti, pre účel prevodu nehnuteľnosti spojený s uzatvorením záložnej zmluvy.

Zámer a podmienky OVS sú dostupné aj formou osobného nahliadnutia na Obecnom úrade v Hájskom.

V Hájskom, dňa 27.01.2020

Jaroslav Bennár
starosta obce

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
Voľby prezidenta SR 2024
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19