Navigácia
Úradná tabuľa
20.05.2021
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Hájske

Podľa §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Obec Hájske vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základná škola s materskou školou Hájske 67, 951 33  Hájske č. 67

19.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1-úprava návrhu

13.05.2021
Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske

01.04.2021
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Hájske

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce v Hájskom

Obec Hájske so sídlom 951 33 Hájske č. 410 na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
v zmysle ust. § 9a ods. 1 písm. a.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a VZN č. 6/2013 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Hájske

vyhlasuje Zámer na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Hájske.

1.)Predmetom je predaj nehnuteľného majetku:

Obecný majetok evidovaný na Okresnom úrade Šaľa – katastrálny odbor, LV č. 895, parcely registra „C-KN“, parc. č. 135/36 o výmere 718 m2 záhrada v katastrálnom území obce Hájske v celosti, pre účel prevodu nehnuteľnosti spojený s uzatvorením záložnej zmluvy.

Zámer a podmienky OVS sú dostupné aj formou osobného nahliadnutia na Obecnom úrade v Hájskom.

V Hájskom, dňa 27.01.2020

Jaroslav Bennár
starosta obce

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
OZNAM
Na stránke sa pracuje. Obsah stránky priebežne dopĺňame. Ďakujeme za pochopenie. Obec Hájske.
Oznamy Covid-19
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac