Navigácia
Úradná tabuľa
01.03.2024
Pozvánka na zastupiteľstvo

Starosta obce zvoláva 8. zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v utorok 05. marca 2024 o 19:00 hod. v Zelenom dome v Hájskom.

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnosti

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente: ,,Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj"

Obstarávateľ: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Informovanie verejnosti

14.02.2024
OZNÁMENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí stavebného konania J. H. Baron a A. Baron

17.01.2024
Prerokovanie UP NK - oznam

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

Obec Hájske vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

 – parcela  KN – C číslo 145/1     – TTP o výmere   5935 m2 ,

– parcela  KN –  C číslo 442/92   – ostatná plocha o výmere  992 m2 ,

v k.ú. Hájske, obec Hájske, okres Šaľa, zapísaných na LV č. 895, vedenom Okresným úradom Šaľa,
katastrálnym odborom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.
Nehnuteľnosti sa predajú za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 10 Eur/m2 (slovom desať eur za meter štvorcový).
V zmysle platného územného plánu Obce Hájske sú pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu (IBV).
Infraštruktúru – rozvody vody, kanalizácie, plynu, NN,
VO a miestnu komunikáciu vybuduje výherca OVS.
Po vybudovaní tejto infraštruktúry budú na jednotlivé stavebné pozemky privedené inžinierske siete
– prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka elektrickej energie, prípojka plynu.

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 1. Úvodné ustanovenie

Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi,
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hájske.

 Predmet obchodnej verejnej súťaže

 1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu stavebných pozemkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok obce a to:

– parcela  KN – C číslo 145/1     – TTP o výmere   5935 m2 ,
– parcela  KN –  C číslo 442/92   – ostatná plocha o výmere  992 m2 ,

v k.ú. Hájske , obec Hájske , okres Šaľa, zapísaných na LV č. 895, vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Predmetom predaja sú uvedené pozemky, nachádzajúcich sa v zóne „Kačičáreň“. Pozemky sa ponúkajú len v celku.
V zmysle platného územného plánu Obce Hájske sú pozemky určené na individuálnu bytovú výstavbu (IBV).

Výherca VOS vybuduje technickú infraštruktúru. Po vybudovaní tejto infraštruktúry budú na jednotlivé stavebné pozemky privedené inžinierske siete – prípojka vody, prípojka kanalizácie, prípojka elektrickej energie, prípojka plynu.

 1. Minimálna požadovaná kúpna cena:

10 €/m2 (slovom: desať eur za jeden meter štvorcový)

 1. Obsah kúpnej zmluvy na predaj predmetu obchodnej verejnej súťaže bol schválený uznesením

Obecného zastupiteľstva obce Hájske č. 122/12/2020 zo dňa 27.08.2020 a tvorí prílohu vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.

 III. Časový plán súťaže

 1. Vyhlásenie súťaže:
 2. Obhliadka nehnuteľností sa vykoná v termíne vopred dohodnutom na Obecnom úrade v Hájskom

u starostu obce, tel.+4210908790086.

 1. Ukončenie predkladania návrhov súťaže: 30.09.2020 do 16.00 h (vrátane).
 2. Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční na zasadnutí komisie na vyhodnotenie súťažných

návrhov, najneskôr do 15 pracovných dní od ukončenia súťaže.

 1. Oznámenie vybraného návrhu: do 5 pracovných dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie

súťažných návrhov.

 1. Uzatvorenie kúpnych zmlúv najneskôr do 15 pracovných dní od rozhodnutia komisie na

vyhodnotenie súťažných návrhov.

 

 1. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
 2. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na

úradnej tabuli obce Hájske dňa

 1. Požadovaná cena za meter štvorcový nehnuteľnosti je minimálna.
 2. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok

obchodnej verejnej súťaže.

 1. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na

predkladanie ponúk, t.j. do dňa 30.09.2020 do 16.00 h (vrátane).

 1. Navrhovateľ môže podať svoj návrh iba na odkúpenie uvedených stavebných pozemkov ako celok.

Každý navrhovateľ môže podať iba jeden návrh. Ak navrhovateľ podá viac návrhov, bude do

súťaže zaradený len návrh doručený najskôr a ostatné návrhy podané tým istým navrhovateľom,

budú zo súťaže  vylúčené.

 1. Vyhlasovateľ – obec Hájske vyhodnotí predložené návrhy do 15 pracovných dní od ukončenia

predkladania návrhov súťaže na zasadnutí komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov.

 1. Vyhlasovateľ – obec Hájske písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom obchodnej

verejnej súťaže do 5 pracovných dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. Oznámenie

výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia), predložený

cenový návrh a uvedenie poradia, ktoré bolo určené na zasadnutí komisie na vyhodnotenie

súťažných návrhov.

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, zrušiť súťaž na všetky

parcely, zrušiť súťaž len na jednotlivé parcely, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako

neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku

súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si

vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy. Zmena podmienok

súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.

 1. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.
 2. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.
 3. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý

v súťaži zvíťazil.

 

 1. Podmienky predaja
 2. Účastník súťaže prijíma podmienky, ktoré sú obsahom návrhu kúpnej zmluvy a na ktorých

vyhlasovateľ trvá:

– Pozemky sú určené výlučne na výstavbu rodinných domov,

– Účastník sa zaviaže, že začne výstavbu rodinných domov do 3 rokov odo dňa právoplatnosti

rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

V prípade nesplnenia tejto podmienky Obec Hájske uloží zmluvnú pokutu vlastníkovi

nehnuteľnosti vo výške 1000 Eur.

– Účastník je povinný oboznámiť sa s technickým stavom nehnuteľností.

 1. Účastník súťaže zaplatí kúpnu cenu najneskôr do 10 dní od podpisu kúpnej zmluvy.

V prípade nedodržania tejto podmienky má vyhlasovateľ právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 1. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podáva obec Hájske po uhradení celej kúpnej ceny

a ostatných dohodnutých nákladov.

 1. V prípade nedodržania lehôt uvedených v čl. III. bod 6. a v čl. V. bod 2. zo strany víťaza súťaže

bude nehnuteľnosť ponúknutá na odkúpenie záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v

poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa vyššie uvedeného bodu
 2. nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením

od zmluvy zmluva zaniká.

 

 1. Kritéria hodnotenia návrhov
 2. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predávané

nehnuteľnosti.

 1. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude

priradené poradie č.1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude

postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.

 1. V prípade zhodnosti cenových ponúk rozhodne o víťazovi komisia. Zdôvodnenie uvedie

v zápisnici z vyhodnotenia predkladaných návrhov.

 1. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a

v ďalších miestach – vyhlasovateľ oznámi, že ich návrhy sa odmietli.

 

VII. Podanie ponuky/ návrhu

 1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa doručia v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

    Obec Hájske

    Obecný úrad

    951 33 Hájske č. 410

s výrazným označením – textom:

    „NEOTVÁRAŤ – OVS – stavebný pozemok Kačičáreň“

 1. Poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas a miesto

    prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.

 1. Povinné náležitosti návrhu na odkúpenie:

– presné označenie navrhovateľa, v prípade, že je navrhovateľ ženatý/vydatá uvádza i údaje

o manželke/manželovi (fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu

trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, dátum narodenia, rodné číslo, tel. č.,

fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo / miesto

podnikania, IČO, konajúcu osobu / zástupcu, údaje o zápise v obchodnom registri alebo

v inom registri, tel. č. )

– označenie nehnuteľnosti (parcelné číslo, výmera v m2, druh pozemku),

– cenový návrh (navrhovaná kúpna cena za m2 výmery v eurách),

– záväzok navrhovateľa, že od vyhlasovateľa odkúpi nehnuteľnosť tak ako stojí a leží za

navrhovateľom navrhnutú cenu, ktorú zaplatí najneskôr do 10 dní od podpisu kúpnej zmluvy,

– súhlas navrhovateľa s podmienkami súťaže a s návrhom znenia kúpnej zmluvy, súhlas

fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely a v rozsahu obchodnej verejnej

súťaže,

– ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečiatka a podpis

konajúcej osoby).

 1. V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené (okrem formálnych nedostatkov,

ktoré nemenia obsah), bude pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčený.

Prílohy:

 1. Kópia katastrálnej mapy
 2. List vlastníctva č. 895
 3. Uznesenie OZ

4. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy

Príloha č.1: TU
Príloha č.2: TU
Príloha č.3: TU
Príloha č.4: TU
Príloha č.5: TU
Príloha č.6: TU
Príloha č.7: TU
Príloha č.8: TU

V Hájskom dňa: 28.08.2020

 

                                                                                                    Jaroslav Bennár
                                                                                                       starosta obce

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
Voľby prezidenta SR 2024
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19