Navigácia
Úradná tabuľa
04.07.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Marián Baláž

10.06.2024
Anonymizovaná zápisnica z Volieb do Európskeho parlamentu 08.06.2024

07.06.2024
Oznámenie o zámere predaja pozemkov priamym predajom

Obec Hájske zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods. 10 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hájskom č. 101/9/2024 zo dňa 04.06.2024 oznámenie o zámere predaja pozemkov Priamym predajom

22.05.2024
Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024 - informovanie verejnosti

Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán obce Pata - Zmeny a doplnky č. 3/2024" Informovanie verejnosti

22.05.2024
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Kevin Lakatoš

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 30.01.2021

Informácie a pokyny riaditeľky ZŠ s MŠ Hájske
k obnoveniu prevádzky MŠ bez obmedzenia

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 9. júna 2020,
v ktorom umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 15. júna 2020

a

rozhodnutia zriaďovateľa bude obnovená prevádzka materskej školy bez obmedzenia pre všetky deti navštevujúce MŠ

od 15. júna do 30. júna 2020.

(V júli bude prevádzka len pre deti zamestnaných rodičov a v mesiaci august bude prevádzka prerušená).

Informácie k organizácii MŠ v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami:

 • Zriaďovateľ školy rozhodol o dĺžke prevádzky materskej školy v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností maximálne na desať hodín denne –

od 7 : 00 hod. do 16:30 hod.

 

 • Dochádzku do materskej školy umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Na základe prieskumu medzi zákonnými zástupcami detí, zabezpečí riaditeľ v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku materskej školy.
 •  Riaditeľ spolu s pedagogickými zamestnancami zabezpečí vykonávanie zdravotného filtra, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom počas pobytu v MŠ.
 • Zákonný zástupca dieťaťa dodržiava pokynyzástupkyne riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020

Pokyny riaditeľky ZŠ s MŠ Hájske  pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich MŠ od 15.júna 2020

Na základe pokynov MŠVVaŠ SR o Organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020, Úradu verejného zdravotníctva SR a povolení prevádzky zriaďovateľom Materskej školy, elokované pracovisko č.410, Hájske. (ďalej len „MŠ“) vydáva riaditeľka  pokyn pre zákonných zástupcov detí navštevujúcich MŠ:

Zákonní zástupcovia sú povinní:

 • rešpektovať obmedzenú prevádzku MŠ od 15.06.2020 v čase od 7:00 hod do 16:30 hod.,
 • odovzdať dieťa učiteľke, ktorá dieťa prevezme na základe záveru ranného zdravotného filtra, v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie,
 • dodržiavať hygienicko – epidemiologické opatrenia počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy),
 • Čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy minimalizovať na minimum,
 • predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.2),
 • nosiť hračky a iný materiál alebo pomôcky z domáceho prostredia do materskej školy je zakázané,
 • zabezpečiť umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky,
 • umyť ruky dieťaťu pred vstupom do triedy bežným spôsobom (pod dohľadom sprevádzajúcej osoby), ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami (v umyvárni),
 • zhromažďovať sa na školskom dvore a využívať herné prvky je zakázané,
 • informovať bezodkladne učiteľku a riaditeľku školy v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,
 • nahlásiť bezodkladne karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym príslušným regionálnym hygienikom (za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené),
 • nevstúpiť do priestorov materskej školy s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykáže niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti a učiteľka bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 je materská škola povinná informovať príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Záujem o dochádzku do MŠ záväzne nahlásiť

do 12.06.2020 do 16:00 hod.

z dôvodu zabezpečenia prevádzky ako aj stravovania detí

 1. Telefonicky:  na čísle 0908659316
 2. emailom: materskaskolahajske@gmail.com

(pozn. Záujem o dochádzku detí, ktoré už navštevujú MŠ od 01. 06.2020 nie je potrebné nahlasovať)

 

Beata Mattesová – zástupkyňa MŠ

Mgr. Eva Štangová – riaditeľka ZŠ s MŠ Hájske

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
Voľby prezidenta SR 2024
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19